BLOGas.lt
Sukurk savo BLOGą Kitas atsitiktinis BLOGas

Archyvas: january events

Sausio 14 diena. 1991.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS PAREIŠKIMAS DĖL TSRS GINKLUOTŲJŲ PAJĖGŲ NETEISĖTŲ VEIKSMŲ

TSRS ginkluotosios pajėgos 1991 metų sausio mėnesio pradžioje Vilniuje smurtu užgrobė Spaudos rūmus, Lietuvos radijo ir televizijos rūmus, televizijos bokštą, Vilniaus radijo mazgą bei kai kurių kitų įstaigų pastatus, suniokojo patalpas, įrengimus, plėšikavo. Priešiškų akcijų metu buvo žiauriausiu būdu nužudyti ir sužaloti pastatus saugoję žmonės. Tokiais veiksmais, kaip ir lydinčių fiktyvių valdžios struktūrų kūrimu arba skelbimu bei planinga dezinformacija, siekiama sukelti politinio, ekonominio ir kultūrinio gyvenimo suirutę Lietuvoje, palikti Lietuvos ir tarptautinę visuomenę be teisingos informacijos, galų gale nuversti teisėtą Lietuvos valdžią.

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba, griežtai protestuodama prieš brutalius TSRS ginkluotųjų pajėgų veiksmus, reikalauja, kad Tarybų Sąjunga nedelsdama nutrauktų agresiją, išvestų karinius dalinius iš užgrobtų patalpų ir atlygintų padarytą materialinę žalą bei kitus nuostolius, taip pat išaiškintų ir patrauktų atsakomybėn kaltininkus, kad ir kokio aukšto rango jie bebūtų.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas

V. LANDSBERGIS

Vilnius, 1991 m. sausio 14 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL VADINAMOJO “NACIONALINIO GELBĖJIMO KOMITETO” VEIKLOS POLITINIO IR TEISINIO ĮVERTINIMO

TSKP organizacija Lietuvos teritorijoje (LKP) 1991 metų sausio 11 dieną pranešė apie tai, kad Skaityti toliau »

Rodyk draugams

Komentarai (62) »

Sausio 13 diena. 1991.

2 val. nakties Kariuomenė užima Radijo ir televizijos pastatus, televizijos bokštą. Iš tankų prie televizijos bokšto it BTR, važinėjusių po miestą, buvo transliuojamas iš anksto parengtas magnetofono įrašas su Jermalavičiaus pranešimu, kad NGK paėmė visą politinę valdžią į savo rankas.

NGK vardu buvo skelbiama, kad Sausio 13 d. 6 val. 30 min. įvedama komendanto valanda ir Vilniaus kariniu komendantu paskiriamas Vilniaus karinės įgulos viršininkas generolas majoras Uschopčikas.

Tą pačią dieną po operacijos į Vilnių atvyko gynybos ministro pavaduotojas generolas pulkininkas Varenikovas.

LIETUVOS RESPUBLIKOS AUKŠČIAUSIOSIOS TARYBOS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS LAIKINOSIOS GYNYBOS VADOVYBĖS SUDARYMO

Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba nutaria:

Skaityti toliau »

Rodyk draugams

Komentarai (56) »

Sausio 12 diena. 1991

Vadovauti kariuomenės veiksmams į Vilnių atvyko gynybos ministro pavaduotojas generolas Ačialovas.

Po karinės jėgos panaudojimo Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba įsteigė Laikinąją gynybos vadovybę. Šis organas vadovauja “karinei, politinei ir informacinei gynybai, kurios tikslas - nutraukti SSSR puolimą ir karą prieš Lietuvą”.

TSRS gynybos ministerijos laikraštis “Krasnaja Zvezda” Lietuvai skiria beveik visą pirmąjį puslapį. Viename iš straipsnių, kur kalbama apie jaunuolių ėmimą į Tarybinę Armiją, rašoma: “Ką, žiauru? Galbūt”.

1 val. Gautas pranešimas, kad nusiaubtas KAD pastatas Vilniuje, Kosciuškos gatvėje.

1 val. 30 min. Vilniaus gatvėse intensyviai pradeda judėti šarvuočiai ir kitas karinis transportas.

2 val. Apsupamas ypatingosios paskirties policijos dalinys, esantis Valakampiuose. 32 Lietuvos vidaus organų darbuotojai pereina į TSRS pajėgų pusę.

4 val. 30 min. Puolama Policijos akademija.

Aukščiausiosios Tarybos nakties posėdyje V. Landsbergis pranešė, kad

Skaityti toliau »

Rodyk draugams

Komentarai (42) »

Sausio 11 diena. 1991.

LKP CK biuro narys Jermalavičius skelbia, kad Lietuvos demokratinių jėgų kongresas sudarė nacionalinio gelbėjimo komitetą(NGK), kuris “imasi visos atsakomybės už Respublikos likimą.”

11 val. 30 min. Užimamos Krašto apsaugos patalpos Alytuje.

11 val. 45 min. Vilniaus garnizono viršininkas V. Uschopčikas informuoja Aukščiausiąją Tarybą apie Vilniuje prasidedančius karinius “manevrus”.

11 val. 45 min. Desantininkai užima Krašto apsaugos rūmus Vilniuje, į ligoninę kreipiasi sužeistieji.

Apie 12 val. Užgrobti Spaudos rūmai. Akcijoje dalyvauja šarvuočiai, tankai, desantininkai. Panaudojami koviniai šoviniai. Keturi žmonės su šautinėmis žaizdomis atvežami į ligoninė, trys sužaloti smūgiais, tarp sužeistųjų ir moterys.

12 val. 30 min. Užimamas Krašto apsaugos pastatas Šiauliuose.

12 val. 30 min. Vilniuje, Žalgirio gatvėje, nesilaikydamas eismo taisyklių, tankas užlekia ant sunkvežimio su žaislais, sunkiai sužeidžiamas vairuotojas iš Panevėžio.

13 val. Užgrobiamas Kauno vairuotojų mokyklos, kur vykdavo KAD kursai, pastatas.

13 val. 30 min. V. Landsbergis skambina TSRS prezidentui M. Gorbačiovui. Pokalbis neįvyksta, nes prezidentas “pietauja”.

16 val. 30 min. Iš Rudaminos į Vilnių išvažiuoja 50 desantininkų tankų. Marijampolės rajone ties Igliauka uždaro kelią į Vilnių. Karinės mašinos iš Panemunės išvyksta į Vilnių.

16 val. 40 min. Lietuvos užsienio reikalų ministras A. Saudargas perskaito protesto notą TSRS užsienio reikalų ministrui.

18 val. Užgrobiamas Medžiotojų ir žvejų draugijos pastatas Vilniuje.

21 val. Užimamas Nemenčinės TV retransliacijos centras.

23 val. Pranešama, kad kariškiai užgrobė Vilniaus geležinkelio mazgą, sustojo traukinių eismas.


Lietuva, 1991.01.13: Dokumentai, liudijimai, atgarsiai(Valstybinis leidybos centras, 1991, 18-19 psl.)

Rodyk draugams

Komentarai (94) »

Sausio 10 diena. 1991

SSSR prezidentas apkaltina Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą siekimu atkurti buržuazinę santvarką ir reikalauja panaikinti visus anksčiau priimtus antikonstitucinius aktus, atkreipia dėmesį į “masių” reikalavimą įvesti prezidentinį valdymą Lietuvoje.

Vilniaus miesto Šiaurės kariniame miestelyje įrengiamas kosminio ryšio su Maskva punktas.

Lietuva, 1991.01.13: Dokumentai, liudijimai, atgarsiai(Valstybinis leidybos centras, 1991, 18 psl.)

Rodyk draugams

Komentarai (66) »